Članice mreže

Nova generacija

NG_logoUdruženje je nastalo 2004. godine je kao projekat Unije studenata socijalnog rada Banjalučkog univerziteta, a glavna ideja je bila da diplomirani studenti nastave svoje dobrotvorne aktivnosti u udruženju, koje je prirodni nastavak njihovih volonterskih aktivnosti tokom perioda studiranja. U to vrijeme, na teritoriji Grada Banja Luka nije postojalo niti jedno aktivno strukovno udruženje socijalnih radnika, te je grupa mladih socijalnih radnika, podržana od strane nekoliko starijih kolega i profesora, osnovala nevladinu organizaciju koja će se kasnije profilisati u udruženje koje se primarno bavi zaštitom i unapređenjem prava djeteta.

«Nova generacija» je nestranačko, nevladino, neprofitno i humanitarno udruženje socijalnih radnika, psihologa, pedagoga i drugih profesionalaca čiji su ciljevi:

 1. razvoj i unapređenje profesionalne edukacije i doedukacije socijalnih radnika i drugih profesionalaca i neprofesionalaca angažovanih u oblasti socijalnih djelatnosti, u skladu sa standardima i zahtjevima savremene nauke i prakse socijalnog rada evropskih zemalja;
 2. podsticanje interakcije među akterima u oblasti socijalne zaštite i socijalne politike u zemlji i van nje;
 3. promocija novih modela rada u oblasti socijalne zaštite stanovništva i socijalnog rada kao i podizanju svijesti o ekologiji življenja;
 4. podsticanje i osposobljavanje stanovništva (posebno ciljnih grupa) za samopomoć u rješavanju i zadovoljavanju svojih socijalnih potreba;
 5. edukacija stanovništva, ciljnih grupa i stručne javnosti u ovoj oblasti;
 6. zaštita i promocija ljudskih, ženskih, dječijih i ekoloških prava;
 7. borba protiv siromaštva;
 8. prevencija trgovine ljudima, nasilja u porodici, a naročito zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije djece;
 9. zaštita starih, iznemoglih i beskućnika;
 10. zaštita, pomoć i podrška djeci, licima sa smanjenim intelektualnim kapacitetom, osobama sa invaliditetom, osobama sa problemima u ponašanju, starim, iznemoglim, siromašnim i socijalno ugroženim pojedincima i porodicama, beskućnicima i drugim marginalizovanim i socijalno isključenim grupama.
 11. organizovanje humanitarnih konvoja, nabavka i dopremanje humanitarne pomoći građanima ugroženim socijalnim prilikama, ratom ili elementarnim nepogodama.

“Nova generacija” se kontinuirano angažuje u različitim oblicima tradicionalne i alternativne edukacije i doedukacije studenata, profesionalaca i pomagača, naročito u nevladinom sektoru, u saradnji sa nastavnicima i saradnicima na Univerzitetima u zemlji i inostranstvu i van njega, studentskim i drugim nevladinim udruženjima, te pružanje oblika stručne pomoći uključujući i savjetodavni i terapijski rad sa ciljnim grupama. U ostvarivanju svoje misije, Nova generacija sarađuje sa stručnim, profesionalnim, vladinim i nevladinim i studentskim organizacijama u našim i drugim zemljama, a posebno sa onim organizacijama i ustanovama koje imaju razvijene oblike socijalnog rada.

Usluge i projekti Udruženja Nova generacija:

 1. Prihvatna stanica za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju
 2. Dnevni centar za djecu u riziku
 3. Savjetodavna linija za djecu “Plavi telefon”
 4. Sigurna kuća za djecu
 5. Psihološko savjetovalište
 6. Terenski rad
 7. Školica za roditelje
 8. Edukacije
 9. Volonterski programi

Kontakt podaci:

Adresa:  Njegoševa 23, 78 000 Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Telefon/fax: 051/923 – 270

Web:     www.novageneracija.org

e-mail: info@novageneracija.org

Podijeli...Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ostavi komentar