Članice mreže

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo

Fondacija LLogo Fondacija Lokalne Demokratijeokalne Demokratije je nevladina lokalna organizacija, koja ima dvadesetogodišnje iskustvo u kreiranju pozitivnih društvenih promjena koje vode ka pravednijem i odgovornijem društvu. Misija organizacije je posvećena zaštiti, promociji i unapređenju ljudskih prava, posebno prava žrtava nasilja zasnovanog na spolu.

U okviru programske djelatnosti unapređenja i zaštite ljudskih prava, provodi se integrirani bazični program, koji se odnosi na zaštitu osoba sa preživljenim iskustvom nasilja u porodici, u kojem okviru  FLD realizira niz programa u cilju  postizanja boljeg kvaliteta i veće efikasnosti u prevenciji,zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici.

Programsko djelovanje –zaštita od nasilja na osnovu spola

 

  • SIGURNA KUĆA – Direktna zaštita žena, djece i djevojaka žrtava nasilja u porodici, incesta i seksualnog iskorištavanja smještajem u Skloništa i njihova psihosocijalna rehabilitacija;+ 387 (0)33 222 000, shelters1@bih.net.ba;
  • SOS CRVENA LINIJA – direktna telefonska linija u cilju direktne pomoći/intervencije i prijave za žrtve nasilja.Rad linije se zasniva na koordinaciji  sa institucijama sistema (policijom i službama socijalne zaštite);+ 387 (0)33 222 000, 1265 FBiH; 1264 RS;
  • CENTAR ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ-direktna pomoć u zastupanju, savjetovanju iz oblasti porodičnog, socijalnog, zdravstvenog i radnog prava za ugrožene kategorije stanovništva ( žene žrtve nasilja injihove porodice, žene žrtve rata, žene na socijalnoj margini, samohrane majke ); tel+ 387 (0)33 570 560
  • BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA TRAŽIOCE MEĐUNARODNE ZAŠTITE (uključujući i djecu ), tel+ 387 (0)33 668 459, + 387 (0)61 478 841; web: besplatnapravnapomoc.ba

Programsko djelovanje –prevencija

Poseban fokus u radu FLD čine preventivni programi zaštite od nasilja nad djecom.

Programi  se realizuju  u osnovnim  i srednjim školama širom BiH kroz educiranje djece i stručnog osoblja u oblastima prevencije međuvršnjackog nasilja i nasilja u porodici . Poseban program „Samopomoći“- psihosocijalne podrške djeci žrtvama porodičnog nasilja predstavlja inovativan pristup u borbi protiv nasilja nad djecom.

Više o projektima, publikacijama, možete naći na web stranici: www.fld.ba

Kontakt podaci:
Adresa: Bravadžiluk bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel./fax: +387 (0)33 237 240; 236 899
e-mial: adl@bih.net.ba; barsa@bih.net.ba
web: www.fld.ba

Podijeli...Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ostavi komentar